• Coronavirus

  15-4 13:00

  Sportief

  De trainingen zijn vooralsnog tot en met 28 april afgelast
  Dit komt doordat de coronamaatregelen deze week door de Nederlandse regering zijn verlengd.

  Daardoor zullen de kampen dit jaar niet doorgaan
  Je ontvangt later een mail wat dit voor jou betekent. En ook hoe we dit financieel oplossen. 

  Daarnaast willen wij, als de situatie het toelaat, in de zomervakantie extra trainingen gaan organiseren.

  Financiën en contributie

  De contributie wordt zolang de coronacrisis voortduurt verlaagd
  De contributie wordt verlaagd naar € 35,- per maand. Voor de zwemacademie en onze ‘Active’ zwemmers verlagen wij de contributie naar € 25,- per maand. Wil je jouw lidmaatschap liever opzeggen? Dan brengen wij de gebruikelijke één maand opzegtermijn in rekening, tegen het reguliere tarief. De eerstvolgende contributie-incasso zal, zoals eerder aangekondigd, medio april plaatsvinden. Daarna zal de contributie weer rond de maandwisseling plaatsvinden. Wij volgen hierin dus niet het advies van NOC*NSF en de KNZB om de volledige, reguliere contributie te blijven innen.

  Deze lagere contributie dekt een gedeelte van de trainerskosten en onze vaste lasten
  Het verlaagde bedrag is alleen voldoende voor de vaste lasten (o.a. administratie-, ICT-kosten, website etc.) en een gedeelte van de trainerskosten. Wij willen niet dat onze trainers financieel in de problemen komen. Het is ook in ons aller belang dat we na de coronacrisis de draad weer kunnen oppakken met dezelfde trainers. 

  Als je ons wil blijven steunen, dan mag dat natuurlijk – vul dan de contributie aan

  Donatie optie #1: aanvulling contributie met €20,-
  Om onze trainers volledig te kunnen ondersteunen is een donatie van alle leden van €20,- nodig om alle trainers volledig te kunnen blijven ondersteunen komende periode.

  Donatie optie #2: aanvulling contributie met uw verkregen korting (tot oorspronkelijke contributie)
  Om ook het risico van de doorbelasting van de badwaterkosten op te vangen kunt u ook het restant van uw oorspronkelijke contributie betalen. Hiermee hoeven wij de badwaterkosten niet te betalen vanuit de reserves van de club. 

  Dit kan via:

  QR-code

  of: https://www.pay.nl/doneren/SL-9183-5531/0Lc13ea/?amount_min=2000 

  Op dit moment zijn er nog een aantal onzekerheden met betrekking tot de financiën
  De gemeente Den Haag heeft vanavond besloten dat de huur van zwemwater in het Hofbad doorbetaald moet worden. Dit kost de vereniging circa € 14.000,- per maand. Het bestuur verzet zich samen met TZDH, waar alle zwemclubs in het Hofbad bij zijn aangesloten, tegen deze doorbetaling van huur.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  English

  Sports

  The training sessions have been cancelled until 28 April
  This is because the corona measures have been extended by the Dutch government this week.

  As a result, the camps will not continue this year
  You will receive an e-mail later on what this means to you. And also how we solve this financially.

  We will try to arrange swimming sessions during the holiday.  

  Finance and contribution

  The contribution will be reduced as long as the corona crisis continues
  The contribution is reduced to € 35 per month. For the swimming academy and our 'Active' swimmers we reduce the contribution to € 25 per month. Would you rather cancel your membership? Then we charge the usual one month notice period, at the regular rate. The next dues collection will, as previously announced, take place in mid-April. After that, the contribution will take place again around the monthly change. We do not follow the advice of NOC*NSF and the KNZB to continue to collect the full, regular contribution.

  If you want to continue to support us, then, of course, you can – please supplement the contribution

  This lower contribution covers part of the trainer's costs and our fixed expenses
  The reduced amount is only sufficient for the fixed charges (e.o. administration, ICT costs, website etc.) and part of the trainer's costs. We don't want our trainers to get in financial trouble. It is also in our interests that after the corona crisis we can get back on track with the same trainers.

  Donation option #1: supplement contribution with €20,-
  In order to fully support our trainers, a donation from all members of €20 is required in order to continue to fully support all trainers in the coming period.

  Donation option #2: supplement contribution with your obtained discount (up to original contribution)
  To also absorb the risk of the dues of the bathing water costs, you can also pay the remainder of your original dues. This does not require us to pay the bathwater costs from the club's reserves. 

  This is possible through:

  QR-code

  of: https://www.pay.nl/doneren/SL-9183-5531/0Lc13ea/?amount_min=2000 

  At the moment, there are still a number of uncertainties regarding the finances
  The municipality of The Hague has decided tonight that the rent of bathing water in the Hofbad must be paid.This costs the association approximately € 14,000 per month.The board, together with TZDH, to which all swimming clubs in the Hofbad are members, oppose this payment of rent.

 • The Hague Swimming

  Dream. Believe. Achieve.

  The Hague Swimming is een samenwerking (tussen vereniging DES en Racing Club) die een positieve bijdrage wil leveren aan de professionalisering van de zwemsport in Nederland. Daarnaast wil zij Den Haag als topsportstad op de kaart zetten.

  De visie van The Hague Swimming is gebaseerd op een andere aanpak dan gebruikelijk is in zwemmend Nederland. Wij laten ons inspireren door methodieken die zijn ontwikkeld in Australië, Canada, de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Dit hebben wij samengebracht in het Haags Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen. Dit plan is geschreven door de in Den Haag geboren oud-Olympiër en voormalig bondscoach Hans Elzerman. Met dit plan wil The Hague Swimming uiteindelijk het Olympische metaal terugbrengen naar Den Haag.

  Hiervoor biedt The Hague Swimming een totaalpakket aan met zowel hoogwaardige zwemtrainingen als land- en krachttrainingen aangeboden door professionals. Hier hoort ook medische begeleiding bij en daarom worden er regelmatig afspraken ingepland bij een diëtist en fysiotherapeut. Naast de aandacht voor het lichaam hebben wij ook aandacht voor de geest. Mentale trainingen maken dus onderdeel uit van ons aanbod.

  Vanzelfsprekend is een goede balans tussen sport en onderwijs noodzakelijk bij de ontwikkeling van jonge sporters. Wij bieden huiswerkbegeleiding aan om onze sporters daarbij te helpen. Vanaf de juniorenleeftijd krijgen onze zwemmers een persoonlijke coach aangewezen die hun hierbij zal ondersteunen.  

  Ons doel is een omgeving te creëren waarbinnen elke zwemmer de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen en mogelijk nationaal en internationaal topniveau te bereiken.