• Coronavirus

  Update 25-3:

  Sportief

  De trainingen zijn vooralsnog tot en met 6 april afgelast
  De overheid neemt hier binnenkort een nieuw besluit over. Als hier meer duidelijkheid over is zullen wij je ook informeren over de geplande zwemkampen. De KNZB heeft wel besloten dat de competities in ieder geval tot en met het einde van dit zwemseizoen zijn afgelast. Uiterlijk 6 april geeft de KNZB meer duidelijkheid over het doorgaan van de overige wedstrijden. Daarnaast willen wij, als de situatie het toelaat, in de zomervakantie extra trainingen gaan organiseren.

  Financiën en contributie

  De contributie wordt zolang de coronacrisis voortduurt verlaagd
  De contributie wordt verlaagd naar € 35,- per maand. Voor de zwemacademie en onze ‘Active’ zwemmers verlagen wij de contributie naar € 25,- per maand. Wil je jouw lidmaatschap liever opzeggen? Dan brengen wij de gebruikelijke één maand opzegtermijn in rekening, tegen het reguliere tarief. De eerstvolgende contributie-incasso zal, zoals eerder aangekondigd, medio april plaatsvinden. Daarna zal de contributie weer rond de maandwisseling plaatsvinden. Wij volgen hierin dus niet het advies van NOC*NSF en de KNZB om de volledige, reguliere contributie te blijven innen.

  Deze lagere contributie dekt een gedeelte van de trainerskosten en onze vaste lasten
  Het bestuur heeft voor een verlaging van de contributie gekozen, zodat wij onze trainers in deze moeilijke tijden niet volledig in de steek hoeven te laten. Het is ook in ons aller belang dat we na de coronacrisis de draad weer kunnen oppakken met dezelfde trainers. Voor de meeste van onze trainers is het namelijk niet mogelijk om gebruik te maken van de noodmaatregelen van de overheid. Wij willen niet dat onze trainers financieel in de problemen komen. De lagere contributie is niet voldoende om onze trainers volledig door te kunnen betalen. Hiervoor is meer steun nodig.

  Als je ons wil blijven steunen, dan mag dat natuurlijk – vul dan de contributie aan
  Bij inning van de eerstvolgende contributie zullen wij een betaallink verzenden waarmee je de club kunt blijven steunen door bijvoorbeeld het bedrag aan te vullen tot jullie normale contributie. De gelden die wij zo extra binnen krijgen, gebruiken wij om al onze trainers beter te kunnen compenseren en eventuele andere gevolgen van deze crisis op te vangen.

  Op dit moment zijn er nog een aantal onzekerheden met betrekking tot de financiën
  De gemeente Den Haag heeft vanavond besloten dat de huur van zwemwater in het Hofbad doorbetaald moet worden. Dit kost de vereniging circa € 14.000,- per maand. Het bestuur verzet zich samen met TZDH, waar alle zwemclubs in het Hofbad bij zijn aangesloten, tegen deze doorbetaling van huur.

  English

  Sports

  The training sessions have been cancelled until 6 April
  The government will soon take a new decision on this.If there is more clarity about this, we will also inform you about the planned swimming camps.The KNZB has decided that the national competition has been cancelled at least until the end of this swimming season.By 6 April at the latest, the KNZB will provide more clarity on the continuation of the remaining competitions.In addition, if the situation permits, we want to organise additional training sessions during the summer holidays.

  Finance and contribution

  The contribution will be reduced as long as the corona crisis continues
  The contribution is reduced to € 35 per month.For the swimming academy and our 'Active' swimmers we reduce the contribution to € 25 per month.Would you rather cancel your membership?Then we charge the usual one month notice period, at the regular rate.The next dues collection will, as previously announced, take place in mid-April.After that, the contribution will take place again around the monthly change.We do not follow the advice of NOC*NSF and the KNZB to continue to collect the full, regular contribution.

  This lower contribution covers part of the trainer's costs and our fixed expenses
  The board has opted for a reduction in the contribution, so that we do not have to completely abandon our trainers in these difficult times.It is also in our interests that after the corona crisis we can get back on track with the same trainers.For most of our trainers, it is not possible to take advantage of the emergency measures of the government.We don't want our trainers to get in financial trouble.The lower contribution is not enough to allow our trainers to pay in full.This requires more support.

  If you want to continue to support us, then of course you can – please supplement the contribution
  When collecting the next contribution, we will send a payment link that will allow you to continue to support the club by, for example, supplementing the amount to your normal dues.We use the extra money that we receive to better compensate all our trainers and to deal with any other consequences of this crisis.

  At the moment, there are still a number of uncertainties regarding the finances
  The municipality of The Hague has decided tonight that the rent of bathing water in the Hofbad must be paid.This costs the association approximately € 14,000 per month.The board, together with TZDH, to which all swimming clubs in the Hofbad are members, oppose this payment of rent.

  --------------------------

  Update 13-3 14:00

  --- for English, see below ---

  Beste leden en ouders/ verzorgers van leden,

  Alle verenigingsactiviteiten (trainingen/zwemacademie lessen/activiteiten) zijn tot nader order afgelast
  Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het minimaliseren van de verdere verspreiding van het coronavirus. Racing Club volgt hiermee het advies van de KNZB. Een precieze datum over wanneer de verenigingsactiviteiten zullen worden hervat, kunnen we nu niet geven. We zullen de situatie regelmatig her-evalueren.

  De maandelijkse incasso van contributies voor april zal twee weken later plaatsvinden
  De precieze gevolgen voor de vereniging zijn op dit moment namelijk nog niet te overzien. Dat betekent dat wij nu ook geen antwoorden hebben op vragen over de gevolgen voor de contributie en voor het vervolg van het trainings- en wedstrijdprogramma. Aan het einde van de maand bekijken wij de financiële impact voor onze club en zullen we u verder informeren over eventuele maatregelen.

  Houd uw e-mail en social media in de gaten
  Via deze kanalen informeren wij u over wanneer de trainingen weer verder zullen gaan en welke gevolgen dit heeft voor de contributie. Wij verzoeken u om geen mails aan ons te sturen met vragen over de gevolgen van het coronavirus. Wij zullen u bij nieuws tijdig informeren.

  Met sportieve groet,

  Tom van de Putte
  Voorzitter

  ---

  Dear members and parents/ guardians,

  Until further notice all activities (training sessions / swim academy lessons / activities) of Racing Club are cancelled
  In this way we do our best in stopping the spread of coronavirus. With this Racing Club follows the advice given by the Royal Dutch Swimming Federation (KNZB). At this moment, we are not able to tell you when practises and competitions will continue.

  The payment of contributions for April will take place two weeks later than usual
  At the moment the exact consequences for Racing Club are not yet clear. This means we do not have answers about the consequences for the payments as well as the training and competition program. At the end of the month we will see what the financial impact this has on our club and we will inform you further about possible measures.

  Pay attention to your email and our social media for updates
  Through these channels we will inform you about when and when the training sessions will continue again and what the consequences are for the payments. We like to ask you to not send us questions regarding the consequences of the coronavirus. We will inform you in time when we have new news.

  Kind regards,

  Tom van de Putte
  Chairman

 • The Hague Swimming

  Dream. Believe. Achieve.

  The Hague Swimming is een samenwerking (tussen vereniging DES en Racing Club) die een positieve bijdrage wil leveren aan de professionalisering van de zwemsport in Nederland. Daarnaast wil zij Den Haag als topsportstad op de kaart zetten.

  De visie van The Hague Swimming is gebaseerd op een andere aanpak dan gebruikelijk is in zwemmend Nederland. Wij laten ons inspireren door methodieken die zijn ontwikkeld in Australië, Canada, de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Dit hebben wij samengebracht in het Haags Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen. Dit plan is geschreven door de in Den Haag geboren oud-Olympiër en voormalig bondscoach Hans Elzerman. Met dit plan wil The Hague Swimming uiteindelijk het Olympische metaal terugbrengen naar Den Haag.

  Hiervoor biedt The Hague Swimming een totaalpakket aan met zowel hoogwaardige zwemtrainingen als land- en krachttrainingen aangeboden door professionals. Hier hoort ook medische begeleiding bij en daarom worden er regelmatig afspraken ingepland bij een diëtist en fysiotherapeut. Naast de aandacht voor het lichaam hebben wij ook aandacht voor de geest. Mentale trainingen maken dus onderdeel uit van ons aanbod.

  Vanzelfsprekend is een goede balans tussen sport en onderwijs noodzakelijk bij de ontwikkeling van jonge sporters. Wij bieden huiswerkbegeleiding aan om onze sporters daarbij te helpen. Vanaf de juniorenleeftijd krijgen onze zwemmers een persoonlijke coach aangewezen die hun hierbij zal ondersteunen.  

  Ons doel is een omgeving te creëren waarbinnen elke zwemmer de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen en mogelijk nationaal en internationaal topniveau te bereiken.